Kluczowy krok w stronę tramwaju na Naramowice

Rusza przetarg na budowę trasy tramwajowej na Naramowice oraz budowę układu drogowego przy niej. Roboty budowlane, zgodnie z założeniami, powinny zakończyć się do końca roku 2021, a uruchomienie tramwaju planowane jest na wiosnę 2022 roku. Przetarg jest kolejnym istotnym elementem przybliżającym Miasto do realizacji obietnicy budowy linii tramwajowej na Naramowice.

Szczegóły dot. przetargu: tutaj

Przedmiotem zamówienia jest budowa trasy tramwajowej wraz z układem drogowym, infrastrukturą podziemną i naziemną oraz zagospodarowanie terenu i postawienie małej architektury Inwestycja ma być prowadzona w formule „projektuj – buduj”.

Początek będzie tu gdzie obecnie jest koniec

Powstanie trasa tramwajowa, wraz z budową lub przebudową układu drogowego w rejonie ul. Naramowickiej, od skrzyżowania z ul. Słowiańską/Szelągowską/Wilczak do ul. Błażeja. W rejonie skrzyżowania ul. Naramowickiej z ul. Lechicką (droga krajowa nr 92) – wybudowany zostanie węzeł drogowy „Naramowicka” wraz z wiaduktem dla tramwajów.

Przed rozpisaniem przetargu Poznańskie Inwestycje Miejskie zrealizowały szereg czynności przygotowawczych o charakterze przedprojektowym i koncepcyjnym oraz znaczącą część fizycznych działań w terenie. Do najważniejszych i zarazem kluczowych elementów należą: koncepcja techniczna tramwaju na Naramowice, inwentaryzacja drzew i krzewów, aktualizacja mapy zasadniczej wraz ze skanowaniem terenu pod kątem występowania niezinwentaryzowanych elementów, czy też koncepcyjna analiza możliwości zasilania trasy tramwajowej.

Dodatkowo spółka przeprowadziła badania terenowe oraz wycinkę części drzew wraz z analizą ornitologiczną w rejonie docelowego skrzyżowania dwupoziomowego na ul. Lechickiej i Naramowickiej.  Działania te ułatwią i usprawnią prace, projektowane jak i budowlane.

Zakres działań przyszłego wykonawcy będzie polegał na sporządzeniu projektu budowlanego, projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń i pozwoleń. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kompleksowych robót budowlanych zgodnie z zakresem Planu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wypełnienia wszelkich innych obowiązków w nim zawartych.

 

Naramowicka z odcinkami

Inwestycja podzielona została na pięć podstawowych odcinków liniowych, w ramach których wyodrębniono część obejmującą budowę trasy tramwajowej oraz część zawierającą przebudowę lub budowę układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz jego odpowiednim uzbrojeniem i przebudową kolizji.

Odcinek I - pętla Wilczak; odcinek II - przebudowa układu drogowego ul. Naramowickiej wraz z budową trasy tramwajowej od ul. Szelągowska/Słowiańska do "Węzła Naramowicka"; odcinek III - „Węzeł Naramowicka” budowa dwupoziomowego skrzyżowania ul. Lechicka/ Naramowicka wraz z budową trasy tramwajowej na wiadukcie oraz dobudową drugiej nitki kolektora przy ul. Serbskiej; odcinek IV - ul. Nowa Naramowicka wraz z trasą tramwajową od „Węzła Naramowicka” do ul. Łużyckiej oraz z systemem podczyszczania na kanale Naramowickim; odcinek V - ul. Nowa Naramowicka wraz z trasą tramwajową od ul. Łużyckiej do ul. Błażeja oraz odcinkiem ul. Nowa Stoińskiego od ul. Jasna Rola do ul. Naramowicka. Trzy dodatkowe części inwestycji to: budowa stacji prostownikowych wraz z zasilaniem, wyburzenia obiektów kubaturowych oraz stworzenie sieci dla Aquanet S.A..

Terminy i warunki

- Projekt będzie realizowany w trybie "projektuj i buduj" i pozostawiamy pełną swobodę wykonawcy podejmowaniu decyzji od którego odcinka zacznie. Ważne jest, żeby do końca 2021 roku zakończył realizację, na początku były dopełnione wszelkie formalności, jak dopuszczenie do użytkowania i ruchu, by przed końcem pierwszego kwartału linia tramwajowa mogła już normalnie funkcjonować wraz z układem drogowym - zaznacza prezes PIM.

Kompletna dokumentacja budowlana dla wszystkich odcinków wraz z prawomocnymi decyzjami realizacyjnymi ma być gotowa do końca 2019 roku. Wszystkie roboty budowlane mają zostać zakończone do końca 2021 roku i po fazie odbiorów nastąpi kompleksowe uruchomienie całego układu komunikacyjnego - zgodnie z umową najpóźniej wiosną 2022 roku. Pierwsi pasażerowie pojadą wówczas na Naramowice lub stamtąd, przez Wilczak, do centrum.

Wykonawca będzie mógł dobrać najbardziej optymalną kolejność projektowanych i realizowanych odcinków w taki sposób, aby sukcesywnie uruchamiać nowy układ komunikacyjny na Naramowicach, szczególnie w zakresie komunikacji tramwajowej. Zadeklarowanie skrócenia terminów wykonania zamówienia będzie premiowane dodatkowymi punktami - 20% całości oceny. W 60 procentach o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena. Pozostałe 20 procent podzielone zostało na: 15% - okres gwarancji i rękojmi za wady i 5% - dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy.

Zainteresowane firmy budowlane powinny złożyć oferty do 10 lipca. Wykonawca powinien być znany około miesiąca później - zależy to od ilości chętnych i ewentualnych procedur odwoławczych - a jesienią będzie mógł rozpocząć prace związane z budową trasy tramwajowej.

Przebieg trasy

Na pętli Wilczak zostanie przebudowana istniejąca infrastruktura torowa i sieć trakcyjna. Powstaną też nowe perony, chodniki oraz fragment ul. Przełajowej. Od pętli do ul. Lechickiej tramwaj pojedzie po zachodniej stronie ul. Naramowickiej. Na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Lechickiej wybudowane zostanie bezkolizyjne skrzyżowanie i wiadukt tramwajowy. Dalej, w kierunku ul. Błażeja, trasa tramwajowa poprowadzona będzie wzdłuż zachodniej strony nowoprojektowanej ul. Nowa Naramowicka.

Oprócz trasy tramwaju wybudowany będzie nowy układ drogowy, a istniejący zostanie przebudowany. W związku z włączeniem tramwaju zmieni się skrzyżowanie ulic Słowiańska/ Naramowicka/Wilczak/Szelągowska, a na tej ostatniej powstanie buspas. Istniejąca nawierzchnia ulicy Naramowickiej – od ul. Słowiańskiej do ul. Serbskiej – zostanie wyremontowana. Również kolejne skrzyżowanie, ulic Naramowickiej i Serbskiej, zostanie zmodernizowane, a  kompleksowej przebudowie poddana będzie ul. Naramowicka od ul. Serbska do węzła „Naramowicka” wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Czarna Rola, Włodarska i Ziarnista.

Obecne skrzyżowanie ulic Naramowickiej z Lechicką zostanie zastąpione dwupoziomowym węzłem drogowym „Naramowicka”. Przy okazji przebudowane zostaną również skrzyżowania ulic Lechicka/Murawa oraz Naramowicka/Dworska. Od „węzła Naramowicka” do ul. Błażeja powstanie ul. Nowa Naramowicka. Będzie ona zlokalizowana na zachód od obecnej ul. Naramowickiej. Na tym odcinku wybudowane zostaną również skrzyżowania z ulicami: Sarmacka/Karpia, Łużycka, Błażeja oraz odcinek ul. Nowa Stoińskiego - od ul. Jasna Rola do Naramowickiej.

Całość uzupełni wykonanie nowego zagospodarowania terenu związanego z infrastrukturą pasażerską oraz trawników, zieleni niskiej, wysokiej, małej architektury oraz infrastruktury pieszo-rowerowej..

Inwestycja realizowana jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” zawartej dnia 8 maja 2017 roku oraz umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” zawartej 28 grudnia 2017 roku. Miasto Poznań uzyskało na te inwestycje ponad 155 mln zł dofinansowania.

 

poznan.pl/PIM

Data publikacji: 29-05-2018
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 30-05-2018