Opinia Spółki nt.koncepcji linii tramwajowej w rejonie nowoprojektowanego węzła komunikacyjnego na pograniczu Komornik i Poznania

W odniesieniu do pojawiającej się ponownie w przestrzeni publicznej dyskusji nt. koncepcji budowy jednotorowej linii tramwajowej w ciągu ul Grunwaldzkiej, w kierunku granicy Miasta i gminy Komorniki, spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, raz jeszcze, przedstawia swoją opinię, oraz przekrój normalny (tj. zgodny z normami projektowymi i standardami).

Zwracamy uwagę na fakt, że autorzy przekroju proponowanego i prezentowanego w mediach nie uwzględnili zlokalizowania na tym odcinku przystanku tramwajowego (jeden lub dwa perony w zależności od rodzaju torowiska - jedno lub dwutorowej, aczkolwiek takowy peron powinien się pojawić w kontekście obowiązującej w naszym mieście zasady, że przystanki tramwajowe lokalizuje się co ca 400 - 500m. Autorzy nie uwzględnili również konieczności zlokalizowania konstrukcji wsporczych (słupów) dla podwieszenia sieci trakcyjnej oraz oświetlenia. Nie zostały także  uwzględnione skutki konieczności budowy tzw. wyplotu nowego odcinka linii z pętli Junikowo, gdzie, pomijając kolizję ze strumieniem Skórzyńskim, trzeba byłoby prawdopodobnie wyburzyć wszystkie zabudowania aż do skrzyżowania z ul. Malwową.

Przekrój prezentowany przez PIM nie uwzględnia dróg  rowerowych (nie uwzględnia ich również przekrój proponowany przez środowiska społecznikowskie). Przy ich uwzględnieniu, poza jezdnią (rozwiązanie  rekomendowane), przekrój wymagałby przyjęcia następujących parametrów :15,94m + 1,4 m+ 1,4 m= 18,74 m + peron na linii wahadłowej 2,5m = ca 21,24m (w najszerszym miejscu). W tych uwarunkowaniach budowa min. jednego peronu oznacza konieczność wyburzenia dodatkowo kilku domów.

Dodatkowo, nie można też wykluczyć, że wystąpi konieczność zwiększenia szerokości ulicy ze względu na różnice wysokości  na styku pas drogowy - posesja (przedstawiony przekrój wykonano przy założeniu, że niweleta pasa drogowego będzie przebiegać po terenie w tym samym poziomie). Oznaczać to będzie dodatkowe poszerzenie pasa drogowego.

Reasumując. Należy uznać, że proponowana  koncepcja i przekrój nie zostały opracowane z zachowaniem obowiązujących normatywów projektowych oraz wymogów formalnych, co powoduje, że przyjęte w przekroju założenia i parametry, w tym szerokość 14,05 m są absolutnie nierealne do osiągnięcia w istniejących warunkach terenowych.

Z powyższych względów, zasadność i wybór kierunku ew. prac koncepcyjnych dla budowy linii tramwajowej wymaga przeanalizowania pod kątem:

1) analizy wielkości i kierunków potencjalnych potoków pasażerskich
2) analiz ruchu
3) analizy przebiegu torowiska wraz z kolizjami
4) analizy oddziaływania OOŚ (zbliżenie do zabudowań),
5) opinii geotechnicznej
6) oceny stanu technicznego istniejącej ulicy
7) analizy formalno-prawnej pod kątem wyburzeń i ich konsekwencji budżetowych- odszkodowań.
8) szacunku kosztów powyższych działań i opracowania koncepcji celem ich zabezpieczenia w budżecie Miasta.

Zdecydowanego podkreślenia wymaga jednak fakt, że, zarówno z powodów formalnych i finansowych (dofinansowanie) jak i technicznych, nie jest możliwe rozpatrywanie możliwości dokonywania zmian w obecnie przyjętym trybie realizacji dla węzła przesiadkowego przy przystankach linii kolejowej E20 i poszerzanie zakresu o zakres trasy tramwajowej w ul. Grunwaldzkiej.

Powyższe  stanowisko Miasta zostało już uprzednio przedstawione w odpowiedzi z dnia 17 października ub.r. zastępcy Prezydenta p. Macieja Wudarskiego skierowanej do kilku stowarzyszeń społecznych.

 

 

Data publikacji: 16-02-2018
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 19-02-2018