Trasa tramwajowa do Naramowic – prace przebiegają zgodnie z planem

Rozpoczęte w grudniu ubiegłego roku na pętli Wilczak prace związane z budową linii tramwajowej do Naramowic, przebiegają  zgodnie z podpisaną umową i założonym harmonogramem. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania, które nie wymagały dodatkowych uzgodnień: przygotowany i ogrodzony został plac budowy, wycięto drzewa i krzewy, które z czasem zostaną zastąpione nasadzeniami kompensacyjnymi. Dla bezpiecznego przeprowadzenia robót przygotowawczych i wycinki niezbędne było wstrzymanie ruchu tramwajowego na pętlę Wilczak oraz ogrodzenie terenu budowy, za który (od dnia przekazania placu budowy) odpowiedzialny jest wykonawca robót.

Poglądowy schemat z lokalizacją prac w rejonie pętli Wilczak dostępny jest TUTAJ

Przed rozpoczęciem rozbiórki torowiska i trakcji na pętli wykonawca, czyli konsorcjum firm Gülermak oraz Mosty Łódź S.A., musi uzyskać szereg niezbędnych, formalnych uzgodnień,  o które mógł wystąpić dopiero po podpisaniu umowy i przejęciu placu budowy. Są wśród nich m.in. zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu, zgoda na zajęcie pasa drogowego oraz przygotowanie umów z gestorami na przebudowę sieci energetycznych i sanitarnych. Natychmiast po uzgodnieniu i uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów ruszą roboty rozbiórkowe elementów istniejącej pętli tramwajowej. Równolegle z uzgodnieniami formalnymi wykonawca uszczegóławia projekt budowlany poprzez projekt wykonawczy.

Kolejnym etapem realizacji prac, już po zatwierdzeniu projektu wykonawczego, będą roboty konstrukcyjne i instalacyjne. Rozpoczną się one niezwłocznie po robotach rozbiórkowych lub jeszcze równolegle z nimi.

Roboty na pętli Wilczak, których efektem będzie przygotowanie wyprowadzenia torowiska w kierunku północnym, to pierwszy etap największej inwestycji komunikacyjnej w Poznaniu, prowadzonej w formule „projektuj-buduj”. Równolegle trwają zaawansowane prace projektowe związane z realizacją kolejnych etapów tego zadania, którego wartość sięga 380 mln zł, z czego  ponad 155 mln zł dołoży Unia Europejska w ramach dofinansowania dwóch projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pierwszy z nich to "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu", drugi - "Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu".

Kompleksowe uruchomienie nowego układu komunikacyjnego – nowego torowiska o długości 3,3 km oraz niemal 7,5 km dróg (łącznie z drogami dojazdowymi i skrzyżowaniami) – nastąpi najpóźniej wiosną 2022 roku. Na nowej trasie tramwajowej zlokalizowanych będzie 8 przystanków. Całość uzupełni nowe zagospodarowanie terenu związanego z infrastrukturą pasażerską i pieszo-rowerową, a także zielenią i małą architekturą.

Od pętli Wilczak do ul. Lechickiej tramwaj pojedzie po zachodniej stronie ul. Naramowickiej. Na skrzyżowaniu ulic Naramowickiej i Lechickiej wybudowane zostanie bezkolizyjne skrzyżowanie i wiadukty - drogowy oraz tramwajowy. Dalej, w kierunku ul. Błażeja, trasa tramwajowa poprowadzona będzie wzdłuż zachodniej strony nowo projektowanej ul. Nowa Naramowicka.

Powstanie nowy układ drogowy, a istniejący - w związku z włączeniem tramwaju - zostanie przebudowany. Takie zmiany pojawią się m.in. na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej, Naramowickiej i Wilczak. Ulica Naramowicka - od ul. Słowiańskiej do ul. Serbskiej - zyska nową nawierzchnię, zaś na odcinku od ul. Serbskiej do węzła Naramowicka zostanie kompleksowo przebudowana. Zmodernizowane zostaną skrzyżowania ulicy Naramowickiej z Serbską, a także z ulicami Czarna Rola, Włodarską i Ziarnistą.

W miejscu jednopoziomowego skrzyżowania ulic Naramowickiej z Lechicką powstanie dwupoziomowy węzeł drogowy. Od tego miejsca do ul. Błażeja, na zachód od obecnej Naramowickiej, przebiegać będzie ul. Nowa Naramowicka. Na tym odcinku wybudowane zostaną również skrzyżowania z ulicami: Sarmacką i Karpia, Łużycką, Błażeja, a także odcinek ul. Nowa Stoińskiego - od ul. Jasna Rola do Naramowickiej. Przebudowa czeka również skrzyżowania ulicy Lechickiej z ul. Murawa oraz Naramowickiej z ul. Dworską.

O postępach prac związanych z realizacją tej inwestycji spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie będzie informowała na bieżąco.

Galeria ze zdjęciami z przeprowadzonych prac dostępna jest TUTAJ

       
 

Data publikacji: 07-01-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 08-01-2019