Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych, w związku z realizacją inwestycji  pn. „ Modernizacja obiektów Kompleksu Chwiałka – budowa parkingu przed lodowiskiem” (szczegóły zamówienia TUTAJ)

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Lotniczej (szczegóły zamówienia TUTAJ).

Prace polegać maja na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla rozbudowy ul. Lotniczej,  na odcinku od ul. Dąbrowskiego do projektowanej jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. 5 stycznia.

Odnosząc się do ogłoszonej w dniu 9 listopada br., skorygowanej ostatnio w dniu 27 listopada br. w inicjatywy stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, dotyczącej koncepcji  budowy jednotorowej linii tramwajowej w ciągu ul Grunwaldzkiej w kierunku granicy Miasta i gminy Komorniki, spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie przedstawia swoją opinię, dołączając jednocześnie przekrój normalny (tj. zgodny z normami projektowymi i standardami) dla linii tramwajowej w rejon nowoprojektowanego węzła komunikacyjnego, na pograniczu gminy Komorniki i Miasta Poznań.

Na Umultowie trwa budowa zespołu szkolno-przedszkolnego, a kolejne etapy prac przebiegają zgodnie z harmonogramem realizacji robót. Obecnie zakończyła się  budowa murów oraz stropów w sali gimnastycznej i części przedszkolnej. Rozpoczęto także wykonywanie pokryć dachowych na obu obiektach.

Na sali gimnastycznej trwają prace tynkarskie oraz rozpoczęto wykonywanie elewacji. Zamontowane zostały również okna w części socjalnej sali gimnastycznej i trwa montaż okien w budynku przedszkolnym.

W związku z realizacją jednego z ostatnich etapów budowy ronda u zbiegu ulic Starołęckiej i Głuszyna, 29 listopada w godzinach porannych zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch na ul. Starołęckiej, przez wybudowane rondo, w kierunku Czapur. Zamknięta zostanie ul. Głuszyna na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Klimontowskiej oraz ulica Lipnicka.

Strony