Bieżące

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na realizację zadania pn. „Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych – budowa budynków przy ul. Sarmackiej w Poznaniu”. Przedmiotem zamówienia jest, m.in. budowa czterech dwukondygnacyjnych obiektów placówek opiekuńczo-wychowawczych  o pow. użytkowej 390 m2 każdy oraz jednego trzykondygnacyjnego budynku administracyjnego o pow. użytkowej 450 m2.

Od poniedziałku (20.02.) rozpoczną się prace przygotowawcze pod przebudowę ulicy Husarskiej. Prace te związane będą przede wszystkim z wycinką drzew i krzewów, a przeprowadzi je Zakład Lasów Poznańskich.

Do wycinki wytypowano 65 m² krzewów i  20 drzew kolidujących z nowym układem drogowym, w większości będących w słabej kondycji zdrowotnej. Po zrealizowaniu robót budowlanych, przewidziano nasadzenia kompensacyjne.

Narastające rozbieżności w interpretacji przepisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz brak korelacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 stały się podstawą do unieważnienia przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie postępowania przetargowego na przebudowę ulicy Św. Marcin - etap I. Ma to także na celu zachowanie bezpieczeństwa prawnego powodzenia całości inwestycji.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące