Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Lotniczej (szczegóły zamówienia TUTAJ).

Prace polegać maja na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla rozbudowy ul. Lotniczej,  na odcinku od ul. Dąbrowskiego do projektowanej jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. 5 stycznia.

Odnosząc się do ogłoszonej w dniu 9 listopada br., skorygowanej ostatnio w dniu 27 listopada br. w inicjatywy stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, dotyczącej koncepcji  budowy jednotorowej linii tramwajowej w ciągu ul Grunwaldzkiej w kierunku granicy Miasta i gminy Komorniki, spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie przedstawia swoją opinię, dołączając jednocześnie przekrój normalny (tj. zgodny z normami projektowymi i standardami) dla linii tramwajowej w rejon nowoprojektowanego węzła komunikacyjnego, na pograniczu gminy Komorniki i Miasta Poznań.

Na Umultowie trwa budowa zespołu szkolno-przedszkolnego, a kolejne etapy prac przebiegają zgodnie z harmonogramem realizacji robót. Obecnie zakończyła się  budowa murów oraz stropów w sali gimnastycznej i części przedszkolnej. Rozpoczęto także wykonywanie pokryć dachowych na obu obiektach.

Na sali gimnastycznej trwają prace tynkarskie oraz rozpoczęto wykonywanie elewacji. Zamontowane zostały również okna w części socjalnej sali gimnastycznej i trwa montaż okien w budynku przedszkolnym.

W związku z realizacją jednego z ostatnich etapów budowy ronda u zbiegu ulic Starołęckiej i Głuszyna, 29 listopada w godzinach porannych zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Przywrócony zostanie dwukierunkowy ruch na ul. Starołęckiej, przez wybudowane rondo, w kierunku Czapur. Zamknięta zostanie ul. Głuszyna na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Klimontowskiej oraz ulica Lipnicka.

Realizacja robót budowlanych na Świętym Marcinie przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Po krótkim czasie, poświęconym koniecznym przygotowaniom niezbędnej dokumentacji projektowej (zadanie realizowane w formule doprojektuj i buduj), wykonawca rozpoczął roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.  Prace koncentrują się obecnie w rejonie skrzyżowania ul. Św. Marcin z ul. Ratajczaka.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące