Odnowa płyty Starego Rynku – koordynacja się opłaci

Ma być sprawniej, szybciej i za jednym razem, co ograniczy niedogodności dla mieszkańców i turystów. Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM) sp. z o.o. podpisały z Aquanet SA porozumienie w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji inwestycji w obrębie płyty Starego Rynku w Poznaniu. To pierwsze tego typu uzgodnienie w tym projekcie, ale PIM pracuje już nad kolejnymi.

Zaplanowane przez Miasto prace budowlane związane z rewaloryzacją płyty Starego Rynku, które współfinansowane będą ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, mają ruszyć po zakończeniu rewitalizacji placu Kolegiackiego, jesienią 2021 roku i potrwać do wiosny 2023 roku.

Na wyrównanej płycie, a także na dochodzących do niej ulicach, na nowej podbudowie, położona zostanie nowa nawierzchnia, wyposażona w system odwodnienia i retencji wód opadowych.  Konieczność przeprowadzenia prac ziemnych związanych z tą inwestycją sprawia, że przy ich okazji i w tym samym czasie mogą zostać przeprowadzone niezbędne lub zaplanowane przez gestorów sieci prace związane z podziemną infrastrukturą.

Jednym z nich jest Aquanet SA, który w swoim „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 -2027” ma zadania inwestycyjne w obszarze objętym rewitalizacją, polegające na przebudowie, rozbudowie, wymianie i renowacji systemu wodociągowego oraz systemu kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami.

- Dzięki dzisiejszemu porozumieniu będziemy mieli możliwość uzupełnienia programu funkcjonalno – użytkowego, opracowanego dla zaplanowanej przez Miasto odnowy płyty Starego Rynku, o sieci wodociągowe i kanalizacyjne zarządzane przez Aquanet – tłumaczy Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

PIM negocjuje dalsze, podobne porozumienia z innymi zarządcami sieci podziemnej infrastruktury. W ich efekcie jej model powstanie w nowoczesnej i upraszczającej proces projektowy technologii BIM (ang. Building Information Modeling), umożliwiającej ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach.

Przetarg na uzupełnienie programu funkcjonalno - użytkowego inwestycji na Starym Rynku o podziemną infrastrukturę zostanie ogłoszony po podpisaniu porozumień z wszystkimi firmami, które nią zarządzają. Jej model w technologii BIM wraz z kosztorysem inwestorskim będzie częścią  dokumentacji przetargowej do postępowania związanego z kompleksową przebudową nawierzchni Starego Rynku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Korzyścią ze wspólnego przetargu będzie skrócony czas projektowania oraz skuteczniejsza koordynacja międzybranżowa, co powinno mieć też przełożenie na czas wykonania samych robót budowlanych.

- Nie chcemy, by ten sam teren na przestrzeni kilku lat był wielokrotnie rozkopywany. Koordynacja działań z Aquanetem i innymi firmami zarządzającymi podziemną infrastrukturą pozwoli zminimalizować czas trwania związanych z przebudową utrudnień dla mieszkańców i turystów – tłumaczy Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.


 

Data publikacji: 12-06-2019
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 12-06-2019