Dokumentcja postepowania nr PIM/04/18/ZP32/2016-59

Dokumentacja przetargowa zostanie zamieszczona po publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w DZUUE (podstawa prawna - ustawa Prawo zamówień publicznych)