Informacja o możliwości zgłoszenia oferty nawiązania potencjalnej współpracy ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. w ramach zadań wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

W celu usprawnienia procesu wyboru wykonawców zadań wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz zapewnienia nieograniczonego dostępu do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na konieczność spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa (w szczególności dot. finansów publicznych), spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie umożliwia niniejszym potencjalnym wykonawcom świadczącym dostawy, usługi lub wykonanie robót budowlanych, złożenie elektronicznych ofert ewentualnej współpracy, w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie umieszczone na stronie internetowej Poznańskich Inwestycji Miejskich sp. z o.o.

Formularz elektroniczny do złożenia ww. ofert współpracy

Dane wykonawców do umieszczenia na „Liście Potencjalnych Dostawców i Wykonawców”, zwanej również LPDiW:

 1. Nazwa *
 2. Rodzaj działalności (główny przedmiot, branża): *
  1. Dostawy (określenie branży)
  2. Usługi (określenie branży)
  3. Roboty budowlane (określenie branży)
 3. Nr KRS lub CEIDG *
 4. NIP *
 5. Dane adresowe (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) *
 6. Nr telefonu (telefon kontaktowy firmy wykonawcy) *
 7. Nr telefonu komórkowego (firmy wykonawcy) *
 8. Nr faksu (firmy wykonawcy)
 9. Adres e-mail (adres kontaktowy) *
 10. Powtórzony adres e-mail (adres kontaktowy) *
 11. Strona www Wykonawcy
 12. Potwierdzenie jakości wykonanych zamówień (z załączeniem np. referencji, poświadczeń, innych dokumentów)*
 13. Wskazanie innych załączników, które Wykonawca przesyła do PIM sp. z o.o. (np. prospekty reklamowe, katalogi, itp.)

*pole wymagane

UWAGA: Zgłoszenie do rejestracji na LPDiW jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych do rejestracji na LPDiW w celach dotyczących udzielanych zamówień publicznych, ze względu na konieczność spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa (w szczególności dot. finansów publicznych),
 2. ewentualne otrzymywanie drogą elektroniczną (poprzez e-mail) zaproszeń do złożenia oferty w postępowaniach prowadzonych przez PIM sp. z o.o.,
 3. kontakt ze strony PIM sp. z o.o. w sprawie zapisów dot. wykonawcy zawartych na LPDiW.

Dane przekazane w trakcie zgłoszenia do rejestracji na LPDiW podlegają ochronie, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Podmiot zarejestrowany na LPDiW w każdym czasie, bez podawania przyczyny, może zrezygnować z rejestracji na LPDiW, poprzez przesłanie swojej rezygnacji w formie pisemnej, podpisanej przez osobę/-y umocowaną/-e zgodnie z dokumentami rejestrowymi (KRS, CEIDG).

Informacja o możliwości zgłoszenia oferty nawiązania potencjalnej współpracy ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. prowadzona w niniejszej formie nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które mogą zgłaszać się w ramach ewentualnych procedur rekrutacji i zbierania ofert zatrudnienia. W.w. oferty przesłane w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie będą kasowane i usuwane z zasobów spółki.

Rejestracja na LPDiW nie przesądza o powstaniu, po stronie PIM sp. z o.o., obowiązku wysyłania zaproszeń do składania ofert w prowadzonych postępowaniach.

Data publikacji: 28-03-2016
Aktualizacja: Administrator strony
Data aktualizacji: 25-08-2016