Archiwum - 2016

Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Czechosłowackiej pod torami PKP oraz pod ulicami Opolską i 28 Czerwca 1956.
Budowa tunelu pod torami PKP (konstrukcja) w zakresie robót prowadzonych przez PKP.

Kompleksowa przebudowa uzbrojeń podziemnych.

Budowa jezdni oraz chodników i ścieżek rowerowych w ulicy Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową.

Budowa progów zwalniających w ulicach: Brzozowa, Świerkowa, Modrzewiowa oraz dodatkowo dwóch przejść z sygnalizacją aktywną na skrzyżowaniu ulic Jesionowej z Modrzewiową.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Źródło: PIM, dronstudio.pl

30 grudnia 2016 r., pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO, oraz Miastem Poznań została podpisana Umowa o dofinansowanie dla projektu pt. „Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta.” Na realizację zadania przyznano środki z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.1.3 „Infrastruktura drogowa w ramach ZIT dla MOF Poznania”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie całkowita wartość Projektu wynosi 85 276 562,05 PLN,
w tym:

- całkowite wydatki kwalifikowane to 59 539 858,09 PLN, z czego przyznana kwota dofinansowania stanowi 40 999 146,27 PLN, natomiast wkład własny Beneficjenta wynosi 18 540 711,82 PLN.

Głównymi celami projektu są:

Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej między szkołami miasta Poznania. Inwestycja związana z budową wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym oraz dodatkową powierzchnią dydaktyczną i administracyjną zdecydowanie poprawi parametry techniczno-użytkowe obecnego budynku szkolnego. W efekcie stworzony zostanie atrakcyjny zespół funkcjonalno-przestrzenny w nowo zagospodarowanym terenie. Realizacja projektu wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego o nowe elementy, między innymi takie jak wzrost i uatrakcyjnienie obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Podjęta inwestycja wzmocni również społeczny potencjał tego obszaru miasta, przyczyniając się do zwiększenia roli edukacji szkolnej jako czynnika rozwoju społecznego i rozszerzenia integracji mieszkańców osiedli Smochowic i Krzyżownik.

W 2013-2014 zmodernizowano wnętrza budynków dostosowując je do współczesnych wymogów ochrony p-poż. Budynek główny wraz z salą gimnastyczną i biblioteką dostosowano do wymagań osób niepełnosprawnych (winda w budynku głównym sanitariaty dla osób niepełnosprawnych w pozostałych budynkach). W ramach modernizacji wymieniono wszystkie instalacje (wod.-kan., c.o. elektryczna i oświetleniowa), wyposażono budynek w monitoring wizyjny oraz instalacje logiczne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Dziedziniec przed szkołą otrzymał nową nawierzchnię z kostki betonowej z posypką granitową. Na terenie przy ul Garbary 20 wybudowano: nowoczesne boisko sportowe 20x 30m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, szkocznię w dal z rozbiegiem w nawierzchni tartanowej. Budynek sali gimnastycznej wyposażono w nowoczesną wentylację nawiewno-wywiewną oraz podłogę sportową powierzchniowo elastyczną.   

Przedmiotem tegorocznego zadania jest renowacja zabytkowych elewacji budynków przy ul. Cegielskiego 1 oraz Garbary 20 zajmowanych przez placówki oświatowe: VIII Liceum Ogólnokształcące oraz Poznańską Szkołę Chóralną Jerzego Kurczewskiego.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kolektora deszczowego wraz z wylotem do rzeki Warty.

Całkowita długość projektowanego kolektora wynosi L=1198 m od istniejącej studni D18 do wylotu do rzeki Warty. Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym dla technologii bezwykopowej na odcinku od komory D2-D18 poza odcinkami gdzie technologicznie jest to nieuzasadnione.

Ponadto zakres robót obejmuje: