Archiwum - Wszystko

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Krzywoustego: estakady nad ul. Inflancką oraz wiaduktu nad ulicami Chartowo-Żegrze w zakresie:

 • obustronna rozbiórka oraz odbudowa dojazdów do wiaduktów;
 • rozbiórka obecnie istniejących obiektów, wykonanie dodatkowych pali wzmacniających, budowa nowych obiektów;
 • budowa ekranów akustycznych;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • wykonanie odwodnienia obiektów;
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej, zdjęcie i podwieszenie sieci trakcyjnej MPK do konstrukcji obiektu, wykonanie nawierzchni drogowych;
 • roboty zieleniarskie.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Zadanie inwestycyjne polega na budowie dziesięciooddziałowego przedszkola na Strzeszynie. Przedszkole zlokalizowane będzie wzdłuż ul. Marka Hłaski, przy skrzyżowaniu z ul. Haliny Poświatowskiej. W nowym budynku zaplanowano 10 pełnowymiarowych sal dydaktycznych (każda dla 25 dzieci), wszystkie z własnym sanitariatem i zapleczem. Projekt obejmuje również wykonanie pomieszczeń uzupełniających, administracyjnych, bloku kuchennego z pełną technologią kuchni przedszkolnej.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej o pow. boiska 389 m2 wraz z zespołem szatni, zapleczem sanitarnym a także pomieszczeniem trenera i magazynu. Dodatkowo przewidziano łącznik komunikacyjny pomiędzy starym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną.

Część szatniowa dwukondygnacyjna: na parterze zespół dwóch szatni z zapleczem sanitarno- natryskowym, na piętrze przewidziano pomieszczenia: wentylatorowni, kotłowni oraz biblioteki.

Obiekt przystosowany będzie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Pow. zabudowy 706 m2, pow użytkowa 774,5 m2, kubatura 8.586 m3

Lokalizacja (pdf): tutaj

W zakres robót wchodzi:

 • przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego oraz ulicy Dąbrowskiego od ul. Botanicznej do węzła Dąbrowskiego/Przybyszewskiego wraz z węzłem;
 • przebudowy przystanków tramwajowych;
 • wykonanie odwodnienia torowiska;
 • wykonanie elektrycznej sieci trakcyjnej tramwajowej;
 • dostawa i montaż napędów, sterowania i ogrzewania zwrotnic;
 • wykonanie zasilania w energię elektryczną wiat przystankowych;
 • zagospodarowanie terenów zielonych;
 • przebudowa infrastruktury podziemnej w ramach usunięcia kolizji;
 • przebudowa ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem w zakresie realizacji zadania wraz z budową ścieżek rowerowych;
 • rozbudowa monitoringu miejskiego;
 • zmiana organizacji ruchu.

Lokalizacja (pdf): tutaj

W ramach przebudowy pochodzących z 1872 r. reliktów dawnej Kaponiery Kolejowej, znajdującej się na poziomie – 2 ronda Kaponiera, wykonawca przeprowadzi roboty budowlano-konserwatorskie i rewaloryzacyjne, a w szczególności: wykonana renowację murów ceglanych, odsłoni oryginalne łuki historyczne od strony wschodniej (przystanku PST) i wybuduje ścianę szklaną, dzięki czemu wyeksponowane zostaną wnętrza Kaponiery Kolejowej. 

Istotnym elementem prac renowacyjnych będzie uwzględnienie zmiany parametrów siedliska nietoperzy, budowy dodatkowych elementów wspierających ich bytowanie, jak również wykonanie dla nich oświetlenia zapewniającego odpowiedni komfort w okresie lęgowym.

Celem inwestycji jest przebudowa płyty pomostu obydwu mostów - usunięcie skorodowanych elementów konstrukcji pomostu, nawierzchni, izolacji, dylatacji i płyt przejściowych i wykonanie nowych elementów. Zmianie ulegają niektóre elementy poprawiające trwałość, bezpieczeństwo i estetykę konstrukcji - poprawa odwodnienia mostów, instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu chodnika przy ul. Chociszewskiego, na odcinku Kasprzaka – Reymonta (ok 537m) , instalacja małej architektury, ochrona istniejącej zieleni wraz poprawą warunków siedliskowych drzew, uzupełnienie drzew w celu odtworzenia alei klonów, wprowadzenie rabat z krzewami i założenie nowych trawników.

Lokalizacja (pdf): TUTAJ

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ronda u zbiegu ulic Starołęcka / Głuszyna, przebudowa ulicy Głuszyna na odcinku od ul. Starołęckiej do ul. Klimontowskiej w Poznaniu. W ramach tego opracowania projektuje się przebudowę jezdni ulicy Głuszyna o nawierzchni bitumicznej, budowę oraz przebudowę istniejących zjazdów i dróg dojazdowych, ścieżkę rowerową, chodniki, zatoki autobusowe a także budowę i przebudowę skrzyżowań oraz włączeń w istniejący układ drogowy.

Drogi polepszą warunki komunikacyjne w tej części miasta, uporządkują i poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Odwodnienie odbywać będzie się za pomocą kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę do miejsc zrzutu (istniejąca kanalizacja).

Na odcinku ul. Starołęckiej od ul. Głuszyna do ul. Wadowickiej nastąpi wymiana kanału deszczowego.

Rozbudowa obiektu szkolnego, w którym mieści się Zespół Szkół nr 6 złożony ze Szkoły Podstawowej nr 61 i z Gimnazjum Nr 35. Głównym celem projektu jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych obecnego budynku szkolnego:

 • dobudowie części dydaktycznej,
 • budowie nowej, wielofunkcyjnej sali gimnastycznej,
 • wejścia do budynku i przebudowy otoczenia szkoły.  

Zmodernizowany obiekt umożliwi realizację wielu dodatkowych funkcji edukacyjnych i sportowych obu szkół, a także przyczyni się do integracji środowiska społecznego osiedli Szczepankowo – Spławie, szczególnie w zakresie sportu i rekreacji.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Celem budowy jest polepszenie warunków bezpieczeństwa użytkownikom drogi poprzez budowę nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania oraz odwodnienia drogi. Projekt przewiduje także budowę nowego oświetlenia drogowego.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Czechosłowackiej pod torami PKP oraz pod ulicami Opolską i 28 Czerwca 1956.
Budowa tunelu pod torami PKP (konstrukcja) w zakresie robót prowadzonych przez PKP.

Kompleksowa przebudowa uzbrojeń podziemnych.

Budowa jezdni oraz chodników i ścieżek rowerowych w ulicy Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową.

Budowa progów zwalniających w ulicach: Brzozowa, Świerkowa, Modrzewiowa oraz dodatkowo dwóch przejść z sygnalizacją aktywną na skrzyżowaniu ulic Jesionowej z Modrzewiową.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Źródło: PIM, dronstudio.pl

Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej i sportowej między szkołami miasta Poznania. Inwestycja związana z budową wielofunkcyjnej sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarno-szatniowym oraz dodatkową powierzchnią dydaktyczną i administracyjną zdecydowanie poprawi parametry techniczno-użytkowe obecnego budynku szkolnego. W efekcie stworzony zostanie atrakcyjny zespół funkcjonalno-przestrzenny w nowo zagospodarowanym terenie. Realizacja projektu wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Kostrzewskiego o nowe elementy, między innymi takie jak wzrost i uatrakcyjnienie obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Podjęta inwestycja wzmocni również społeczny potencjał tego obszaru miasta, przyczyniając się do zwiększenia roli edukacji szkolnej jako czynnika rozwoju społecznego i rozszerzenia integracji mieszkańców osiedli Smochowic i Krzyżownik.

30 grudnia 2016 r., pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO, oraz Miastem Poznań została podpisana Umowa o dofinansowanie dla projektu pt. „Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta.” Na realizację zadania przyznano środki z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.1.3 „Infrastruktura drogowa w ramach ZIT dla MOF Poznania”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie całkowita wartość Projektu wynosi 85 276 562,05 PLN,
w tym:

- całkowite wydatki kwalifikowane to 59 539 858,09 PLN, z czego przyznana kwota dofinansowania stanowi 40 999 146,27 PLN, natomiast wkład własny Beneficjenta wynosi 18 540 711,82 PLN.

Głównymi celami projektu są:

W 2013-2014 zmodernizowano wnętrza budynków dostosowując je do współczesnych wymogów ochrony p-poż. Budynek główny wraz z salą gimnastyczną i biblioteką dostosowano do wymagań osób niepełnosprawnych (winda w budynku głównym sanitariaty dla osób niepełnosprawnych w pozostałych budynkach). W ramach modernizacji wymieniono wszystkie instalacje (wod.-kan., c.o. elektryczna i oświetleniowa), wyposażono budynek w monitoring wizyjny oraz instalacje logiczne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Dziedziniec przed szkołą otrzymał nową nawierzchnię z kostki betonowej z posypką granitową. Na terenie przy ul Garbary 20 wybudowano: nowoczesne boisko sportowe 20x 30m z nawierzchnią ze sztucznej trawy, szkocznię w dal z rozbiegiem w nawierzchni tartanowej. Budynek sali gimnastycznej wyposażono w nowoczesną wentylację nawiewno-wywiewną oraz podłogę sportową powierzchniowo elastyczną.   

Przedmiotem tegorocznego zadania jest renowacja zabytkowych elewacji budynków przy ul. Cegielskiego 1 oraz Garbary 20 zajmowanych przez placówki oświatowe: VIII Liceum Ogólnokształcące oraz Poznańską Szkołę Chóralną Jerzego Kurczewskiego.

Zadanie polega na: przebudowie zdewastowanego boiska trawiastego wraz z wymianą drenażu, montażu bramek do futbolu amerykańskiego i odtworzeniu zniszczonego toru do jazdy na żużlu i jego infrastruktury.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Wykonany w ramach inwestycji remont wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką miał za zadanie poprawę stanu technicznego i trwałości obiektu, oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu.

Podpora pośrednia wykonana w formie żelbetowych słupów o przekroju 35x70 cm, tworząca układy w kształcie litery V została wzmocniona płaszczem żelbetowym. Stalowe elementy konstrukcyjne obiektu zostały poddane oczyszczeniu i zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi. Dolna powierzchnia żelbetowej płyty pomostu została oczyszczona i poddana reprofilacji. W miejsce starych które utraciły szczelność co powodowało zaciekanie wody na konstrukcję podpór, ułożono nowe urządzenia dylatacyjne, wyremontowano łożyska oraz zamontowano na obiekcie betonowe bariery ochronne.

 - Wprowadzenie stałej organizacji ruchu uszczegółowienie tras rowerowych na skrzyżowaniach od ronda Skubiszewskiego do pętli na Junikowie (przy ul Malwowa)
 - Dokonanie modyfikacji istniejącego monitoringu wizyjnego dla odcinka od ronda Skubiszewskiego do pętli Junikowskiej. W ramach zadania będzie również wyposażenie dyżurki ruchu na pętli  Junikowskiej w sprzęt oraz oprogramowanie  konieczne do obsługi monitoringu
 - W budynku pętli Junikowskiej do wykonania jest system klimatyzacji pomieszczeń, zamontowanie włącznika alarmu przywoławczego w WC dla osób niepełnosprawnych, zamontowanie systemu anty oblodzeniowego w rynnach spustowych oraz wymiana zegarów astronomicznych sterujących oświetleniem na pętli Junikowskiej    
 - Wykonanie chodnika w miejscu dzikiego przejścia na odcinku od przejścia dla pieszych do peronów tramwajowych

Zadanie obejmuje modernizację punktów świetlnych w 79 lokalizacjach na terenie Poznania.

Zakres modernizacji:

 • demontaż opraw oświetleniowych - szt. 2593,
 • demontaż wysięgników - szt. 429,
 • montaż nowych wysięgników - szt. 191,
 • modyfikacja istniejących wysięgników - szt. 89,
 • montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED z zaprogramowanymi schematami redukcji oświetlenia - szt. 2440,
 • wprowadzenie linii sygnałowej interfejsu DALI do wnęki słupowej,
 • montaż sterowników (OLC) w oprawach lub wnękach słupowych - szt. 192,
 • montaż czujników otwarcia wnęki słupowej - szt. 192,
 • montaż czujników ruchu - szt. 106,
 • montaż modułów komunikacyjnych w szafkach oświetleniowych dla oświetlenia na wybranych ulicach zgodnie z dokumentacją projektową szt. 6,
 • integracja systemu sterowania z istniejącymi elementami,
 • wymiana zabezpieczeń topikowych we wnękach słupowych,
 • wykonanie pomontażowych pomiarów oświetlenia w celu potwierdzenia poprawności realizacji modernizacji i zgodności oświetlenia z wymaganiami normy PN 13201.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kolektora deszczowego wraz z wylotem do rzeki Warty.

Całkowita długość projektowanego kolektora wynosi L=1198 m od istniejącej studni D18 do wylotu do rzeki Warty. Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym dla technologii bezwykopowej na odcinku od komory D2-D18 poza odcinkami gdzie technologicznie jest to nieuzasadnione.

Ponadto zakres robót obejmuje:

Budowa nowej trasy tramwajowej na odcinku od istniejącej pętli tramwajowej na os. Lecha do projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej Franowo obejmującą: torowisko tramwajowe wraz z peronami przystankowymi, remontem stacji prostownikowej „Rataje", tunel tramwajowy na odcinku od ul. Chartowo do ul. Kurlandzkiej i Szwedzkiej (z przejściem pod ulicami Kurlandzką i Szwedzką) wraz z dojazdami do dróg kołowych, wiadukty, budynek socjalny na pętli Franowo, drogi (rozbudowę ul. Szwajcarskiej), ścieżki rowerowe, infrastrukturę towarzyszącą (monitoring trasy, nagłośnienie, zdalne sterowanie ruchem tramwajowym).

Zakres inwestycji związanej z budową parkingu u zbiegu ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej obejmuje budowę 176 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 10 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Zakres projektu obejmuję również budowę przyłączy (mediów) do realizowanych Pawilonów kwiatowo-handlowych przy Cmentarzu Junikowo.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie :

 • budynek Główny „ICHOT” wraz z parkingiem podziemnym, konsumencką stacją transformatorową ,placem przed Budynkiem Głównym „ICHOT”;
 • wykonanie ekspozycji stałej;
 • miejsca parkingowe, ciąg pieszo-jezdny wzdłuż rzeki Cybiny do połączenia z ul. Ostrówek, rampy, schody, plac i chodniki nad rzeką wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą;
 • kładka piesza nad rzeką Cybiną;
 • budynek Śluzy Tumskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, wjazdem i obsługą komunikacyjną;
 • parking autokarowy z Budynkiem Pawilonu obsługi wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, wjazdem i obsługą komunikacyjną oraz dojściem pieszym do Budynku Głównego „ICHOT” od parkingu autokarowego.