Budowa dróg dojazdowych do ITPOK

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

30 grudnia 2016 r., pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO, oraz Miastem Poznań została podpisana Umowa o dofinansowanie dla projektu pt. „Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta.” Na realizację zadania przyznano środki z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 5.1.3 „Infrastruktura drogowa w ramach ZIT dla MOF Poznania”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie całkowita wartość Projektu wynosi 85 276 562,05 PLN,
w tym:

- całkowite wydatki kwalifikowane to 59 539 858,09 PLN, z czego przyznana kwota dofinansowania stanowi 40 999 146,27 PLN, natomiast wkład własny Beneficjenta wynosi 18 540 711,82 PLN.

Głównymi celami projektu są:

 • skrócenie czasu podróży użytkowników przebudowanej drogi - w wyniku poszerzenia dostępnego przekroju jezdnego,
 • poprawa płynności ruchu pojazdów oraz eliminacja utrudnień w ruchu na przedmiotowym odcinku drogi stanowiącym aktualnie tzw. "wąskie gardło" na jednym z głównych wylotów zewnętrznych miasta Poznania,
 • poprawa dostępności regionu oraz miasta Poznania jako jego głównego ośrodka gospodarczego w wyniku udrożnienia jednego z głównych wlotów dojazdowych do miasta,
 • zmniejszenie liczby wypadków i ofiar ich następstw - w wyniku zastosowania rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, kolejowego, pieszego czy rowerowego,
 • poprawa komfortu podróżowania,
 • zmniejszenie kosztów w eksploatacji pojazdów - wyniku poprawy standardu technicznego nawierzchni drogowej,
 • zmniejszenie kosztów środowiska - wyniku poprawy standardu technicznego nawierzchni drogowej,
 • dostosowanie konstrukcji do zwiększonych obciążeń - 115 kN/oś.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • rozbudowę ul. Gdyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta Poznania na długości ok. 1450 m, obejmująca m.in.:
 • budowę 2 jezdni o przekroju ulicznym, rozdzielonych pasem dzielącym,
 • rozbudowę skrzyżowania z ul. Chemiczna (sygnalizacja świetlna),
 • budowę tunelu dla pieszych i rowerzystów pod linia kolejowa nr 395 Zieliniec– Kiekrz,
 • budowę tunelu dla pieszych i rowerzystów pod ul. Gdyńska,
 • budowę 3 tuneli pod ul. Gdyńska - jednego w ciągu linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz i dwóch na ciągach 2 dróg rozprowadzających ruch w rejonie węzła,
 • budowę 2 dróg dojazdowych oraz 3 dróg rozprowadzających ruch w rejonie węzła,

Poza tym przewidziano również m.in.:

 • budowę zatok autobusowych, chodników, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną,
 • budowę i przebudowę zjazdów,
 • przebudowę przejazdów kolejowych (skrzyżowanie ul. Gdyńskiej z bocznicami).

 

Jako cele cząstkowe które zrealizować ma przedmiotowy projekt wyszczególnić można przed wszystkim:

 • skrócenie czasu podróży użytkowników przebudowanej drogi w wyniku poszerzenia dostępnego przekroju jezdnego,
 • poprawa płynności ruchu pojazdów oraz eliminacja utrudnień w ruchu na przedmiotowym odcinku drogi,
 • poprawa dostępności regionu oraz miasta Poznania jako jego głównego ośrodka gospodarczego w wyniku udrożnienia jednego z głównych  wylotów dojazdowych do miasta,
 • zmniejszenie liczby wypadków i ofiar ich następstwa w wyniku zastosowania rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, kolejowego, pieszego czy rowerowego,
 • poprawa komfortu podróżowania,
 • zmniejszenie kosztów w eksploatacji pojazdów w wyniku poprawy standardu technicznego nawierzchni drogowej,
 • zmniejszenie kosztów środowiska w wyniku poprawy standardu technicznego nawierzchni dróg,
 • dostosowanie konstrukcji do zwiększonych obciążeń – 115 kN/oś, 

Realizacja robót została powierzona wyłonionemu w przetargu wykonawcy - firmie BUDIMEX S.A. i zakończona została w 2016 r. 

Lokalizacja (pdf): tutaj

Materiał wideo: tutaj

Terminy: 

Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych – 16 października 2014 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych –  30 listopada 2016 r.

Zakończenie przedmiotu umowy - 31 grudnia 2016 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zakończono realizację inwestycji. Przekazano do użytkowania

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 02-12-2015
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 16-11-2018