Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi – odwodnienie terenów związanych z budową ZCK

kolektor deszczowy, Królowej Jadwigi, Wierzbięcice, Warta
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kolektora deszczowego wraz z wylotem do rzeki Warty.

Całkowita długość projektowanego kolektora wynosi L=1198 m od istniejącej studni D18 do wylotu do rzeki Warty. Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym dla technologii bezwykopowej na odcinku od komory D2-D18 poza odcinkami gdzie technologicznie jest to nieuzasadnione.

Ponadto zakres robót obejmuje:

  1. Przebudowę istniejących kabli elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;
  2. Likwidację istniejącego włączenia kolektora deszczowego w ul. St. Matyi do kanalizacji ogólnospławnej kd 600/900 wraz z likwidacją pompowni w studni D18 oraz układu grawitacyjno- tłocznego
  3. Likwidację istniejącego kanału ogólnospławnego ko 300 w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od studni istniejącej S1- do studni istniejącej S3 o dł. 82,60 m oraz przebudową 4 szt. wpustów ulicznych;
  4. Przyłącze kanalizacji deszczowej kd 400 z rur PVC-U kl.S zlokalizowane w ul. Maratońskiej do studni zintegrowanej opisanej na planie jako D10;
  5. Przyłącze kanalizacji deszczowej o 315 z rur PVC z posesji przy ul. Maratońskiej do studni zintegrowanej opisanej na planie jako D8;
  6. Przebudowę gazociągu Sc Dn 300 stal w rejonie ul. Królowej Jadwigi a Drogi Dębińskiej;
  7. Budowę dróg dojazdowych do studni oraz odtworzenie nawierzchni w ul. Królowej Jadwigi.

    Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót budowlanych – 16 grudnia 2014 r.

Podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą  - 19 lutego 2015 r.

Przekazanie placu budowy wykonawcy – 27 marca 2015 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 31   października 2016 r.

Aktualny stan realizacji: 

Wydana została przez PINB decyzja stwierdzajaca zakończenie realziacji robót oraz przekazanie do użytkowania.
Nastąpiło przekazanie dokumenatcji powykonawczej do Dysponenta i rozliczenie przedmiotu zadania.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania oraz dofinansowanie Poznań City Center Development Sp. z o.o.

Załączniki: 
Autor: Elżbieta Gabryelewicz
Data publikacji: 07-02-2015
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 24-04-2018