Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej

Nazwa zadania: 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej

Dysponent: 

Szkoła Podstawowa nr 62

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na wykonaniu prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej, a następnie realizacji robót budowlanych

Terminy: 
  • listopad 2018 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
  • grudzień 2018 r.  – sierpień 2019 r. – planowany termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • sierpień - październik 2019 r. – planowany termin ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy
  • listopad 2019 r. – marzec 2021 r. – planowany termin wykonania robót budowlanych
  • marzec 2021 r. – planowany odbiór inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
  • maj 2021 r. – planowany termin rozliczenia zadania
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania 
Data publikacji: 26-10-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06-05-2019