Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

Dysponent: 

III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Głównym celem projektu jest powstrzymanie negatywnych procesów destrukcji zabytkowego budynku szkoły i poprawa jego stanu technicznego. Realizacja zadań remontowych spowoduje podniesienie walorów użytkowych szkoły, stworzy lepsze i bezpieczne warunki pracy, wpłynie na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu, oraz zapewni możliwość prowadzenia, bez zakłóceń, działalności statutowej szkoły.

Placówka na co dzień współpracuje z wykładowcami wyższych uczelni (realizując system klas akademickich) oraz z wieloma innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi, co potwierdzają wyniki ewaluacji zewnętrznej. Realizacja wymienionych zadań, tworzenie ciekawej oferty edukacyjnej szkoły oraz rozwój i funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym są uzależnione w dużym stopniu również od poziomu infrastruktury, którą dysponuje III Liceum Ogólnokształcące.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

 

  • październik 2017 – luty 2018 – roboty remontowe
  • luty 2018 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
  • marzec 2018 – wymiana wykładziny na korytarzach poziomów +1 i +2 w budynku C
  • sierpień 2018 – remont sufitu w Sali gimnastycznej
  • wrzesień 2018 - zakończenie realizacji inwestycji
Aktualny stan realizacji: 

 

  • Podpisano umowę na roboty podobne.
  • Wykonano I etap robót podobnych – wymieniono wykładziny na korytarzach I i II piętra budynku „C”.
  • Odebrano II etap robót podobnych  - remont sufitu w sali gimnastycznej
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 18-05-2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 09-08-2018