Budowa parkingu typu Park&Ride

Dysponent: 

Wydział Transportu i Zieleni

Ogólny opis zadania: 

BUDOWA SYSTEMÓW PARKINGÓW P&R W POZNANIU – ETAP I (RPWP.03.03.03-30-0001/16)

22 grudnia 2016 r., pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO, oraz Miastem Poznań została podpisana Umowa o dofinansowanie dla projektu pt. „Budowa systemów parkingów w Poznaniu – etap I.” Na realizację zadania przyznano środki z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie całkowita wartość Projektu wynosi 4 444 664,47 PLN,
w tym:

- całkowite wydatki kwalifikowane to 3 533 548,35 PLN, z czego przyznana kwota dofinansowania stanowi 3 003 516,09 PLN, natomiast wkład własny Beneficjenta wynosi 530 032,26 PLN.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach osób i tym samym zmniejszenie niekorzystnej relacji podziału zadań przewozowych, jaka ma miejsce w Poznaniu i która stanowi bezpośrednią przyczynę wzrostu zatłoczenia motoryzacyjnego oraz tym samym złych warunków podróży samochodem zwłaszcza na dojazdach do miasta jak i na sieci ulic śródmiejskich. Innymi słowy, celem projektu jest dążenie do stworzenia warunków dla bardziej zrównoważonego systemu transportowego, niż ma to miejsce obecnie. Oddziaływanie projektu ma charakter ponadlokalny aglomeracyjny, tzn. jest kierowane do mieszkańców całego powiatu poznańskiego.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę  obiektu parkingowego typu "Parkuj i jedź" (P&R) przy ulicy Szymanowskiego w Poznaniu, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej w sąsiedztwie istniejącej pętli tramwajowej Os. Sobieskiego, stanowiącego przesiadkowy węzeł dla komunikacji szybkiego tramwaju. Wybudowana zostanie nowa utwardzona nawierzchnia placu parkingowego o pojemności 130 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc dla użytkowników niepełnosprawnych oraz 20 zadaszonych stanowisk do postoju rowerów.

Ponadto na parkingu planuje się budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przyłączy sanitarnego
i wodociągowego, montaż sanitariatu, montaż stanowiska naprawczego dla rowerów oraz montaż systemu monitoringu wizyjnego. Wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe stanowiące dojścia do parkingu oraz jezdnie manewrowe na placu postojowym. Projekt obejmuje również instalację systemu zarządzania parkingami P&R zarówno na poziomie lokalnym jak i centralnym. Obiekt zostanie ogrodzony i wyposażony w szlabany wjazdowy i wyjazdowy oraz będzie dostępny za opłatą stanowiącą równowartość biletu 24-godzinnego na przejazdy transportem publicznym (opłata obejmuje bezpłatne udostępnienie takiego biletu użytkownikowi) lub bezpłatnie dla posiadaczy dłuższego sieciowego abonamentu czasowego (w systemie PEKA) na przejazdy takim transportem.

Budowa parkingu przyczyni się między innymi do: 

  • skrócenia czasu podróży pasażerów,
  • zwiększenia modalnego udziału transportu publicznego w odniesieniu do wariantu bezinwestycyjnego,
  • zwiększenia integracji różnych środków transportu (dzięki czemu multimodalne podróże staną się łatwiejsze dla użytkowników - w przypadku przedmiotowego projektu dotyczy to podróży z wykorzystaniem samochodu, z wykorzystaniem transportu publicznego oraz roweru),
  • zwiększenia dostępności miasta Poznań na szczeblu aglomeracji poznańskiej,
  • zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych,
  • zwiększenia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (tymczasowej lub stałej),
  • zwiększenia komfortu podróży,
  • zmniejszenia liczby wypadków drogowych,
  • zmniejszenia całościowego oddziaływania systemu transportowego na środowisko i klimat (w wyniku redukcji podróży samochodowych).

Realizacja robót została powierzona wyłonionemu w przetargu wykonawcy - firmie SKANSKA S.A.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Rozpoczęcie robót - 06.2017 r.

Zakończenie realizacji zadania - 01.2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zakończono realizację zadania.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania,
projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 13-05-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 13-02-2018