Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje

Nazwa zadania: 

Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji polegającej na korekcie funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu. Planowany zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego układu torowo-drogowego, w tym przebudowę i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wydzielonego torowiska tramwajowo-autobusowego wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i Ludwika Zamenhofa.

Inwestycja obejmie swoim zakresem również budowę odwodnienia torowiska i urządzeń podczyszczających; przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego, monitoringu wizyjnego, kanalizacji teletechnicznej i sygnalizacji świetlnej oraz budowę i przebudowę odwodnienia drogi.

Wprowadzone zostaną także zmiany w dotychczas funkcjonującej organizacji ruchu oraz zbudowana zostanie infrastruktura towarzysząca z zakresu małej architektury (wiaty, ławki kosze na śmieci).

Terminy: 

• październik 2018r. - grudzień 2019 r. – prace projektowe wraz z uzyskaniem ZRID
• styczeń 2020 r. – koniec 2021r. – roboty budowlane

Aktualny stan realizacji: 

 

  • Przeprowadzono postepowanie przetargowe na roboty budowlane - trwa weryfikacja ofert.
  • Przygotowywane są materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 10-04-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 05-09-2018