Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotem projektu jest  realizacja przebudowy fragmentu poznańskiego odcinka drogi krajowej nr 92  klasy technicznej G, składająca się z 3 niezależnych od siebie etapów, którymi są:

  • rozbudowa ul. Bałtyckiej (ciąg drogi krajowej nr 92) na odcinku od mostu Lecha do skrzyżowania z ul. Syrenią długości ok. 1400m, do przekroju 2x2 (jezdnie rozdzielone pasem zieleni) oraz rozbudowa skrzyżowań z ul. Gdyńska, Syrenią i Chemiczną - jest to 1 etap przedmiotowej inwestycji
  • przebudowa północnej nitki mostu Lecha (ciąg drogi krajowej nr 92) zlokalizowanego w pasie drogowym ulic Lechickiej i Bałtyckiej polegająca na jej rozbudowie do przekroju 3-pasowego i dostosowaniu nowej konstrukcji do wyższej klasy obciążenia - jest to 2 etap przedmiotowej inwestycji
  • budowa węzła "Nowa Naramowicka" zlokalizowanego u zbiegu ulic Naramowickiej i Lechickiej (ciąg drogi krajowej nr 92) umożliwiająca m.in. bezkolizyjny przejazd na ciągu ulicy Lechickiej (drogi krajowej nr 92)  w obszarze tego skrzyżowania wraz z przebudową kanalizacji deszczowej przy ul. Serbskiej i Lechickiej - jest to 3 etap przedmiotowej inwestycji

Łączna długość przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 92 wynosi około 2,571 km. Realizacja poszczególnych w/w elementów (etapów) projektu przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Wobec pracownika, który zgłosił podejrzenie nieprawidłowości lub nadużycie finansowe nie będą wyciągane konsekwencje.

Terminy: 

Przebudowa ulicy Bałtyckiej na odcinku od mostu Lecha do skrzyżowania z ul. Syrenią - etap I - zakończony w 2016 r.

Aktualny stan realizacji: 

Etap I - Przebudowa ulicy Bałtyckiej na odcinku od mostu Lecha do skrzyżowania z ul. Syrenią - Inwestycja została zrealizowana

Etap II – Trwają roboty budowlane.

Źródła finansowania: 

Całkowity koszt realizacji projektu objętego umową o dofinansowaniu wynosi: 244 443 599,63 zł
a przyznany maksymalny poziom dotacji: 121 668 705, 17 zł
Beneficjent: Miasto Poznań

Tagi: 
Data publikacji: 10-10-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 02-08-2018