Przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.

Nazwa zadania: 

Przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. 

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Projekt wspófinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 Umowa o dofinansowanie Nr POIS.06.01.00-00-0036/16-00:

 • zawarta w dniu 03.10.2017 r.
 • wartość projektu: 62 805 288,00 zł
 • wartość dotacji: 27 253 606,26 zł

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje przebudowę fragmentu istniejącego torowiska tramwajowego w Poznaniu w ciągu ulic Wierzbięcice - 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi, Matyi i Ratajczaka do skrzyżowania z ul. Kilińskiego i Krzyżową wraz z przebudową torowego węzła rozjazdowego u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.

Realizacyjny projekt polega na przebudowie torowiska tramwajowego o łącznej, długości ok. 1,42 km.

Założeniem projektu, jest wykonanie torowiska i towarzyszącej mu infrastruktury technicznej w standardzie odpowiadającym współczesnym technologiom, uwzględniającym m.in. wymagania ochrony klimatu akustycznego (dot. m.in. rozwiązań ograniczających drgania, wibracje i hałas), preferencje podróżnych (dot. m.in. udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dostępu do informacji pasażerskiej podawanej w czasie rzeczywistym) oraz oczekiwania organizatora transportu publicznego oraz podmiotów tę usługę świadczących, głównie w zakresie  trwałości tych rozwiązań oraz niskich kosztów ich eksploatacji.

W ramach inwestycji, obok opisanej przebudowy infrastruktury torowej planuje się m.in.:

 • przebudowę istniejącej i budowę nowej sieci trakcyjnej,
 • modernizację istniejących i budowę nowych przystanków tramwajowych, autobusowych i tramwajowo-autobusowych ( w tym wspólnego węzła przesiadkowego w rejonie rynku Wildeckiego),
 • przebudowę kolizyjnej infrastruktury drogowej,
 • budowę nowych instalacji teletechnicznych, w tym miejskiego monitoringu wizyjnego i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
 • budowę parkingów B&R, łącznie na ok. 16 miejsc postojowych.

Spodziewanym efektem realizacji rzeczowej projektu, poza odnową infrastruktury technicznej (nie tylko transportu publicznego), jest poprawa sprawności komunikacyjnej systemu tramwajowego. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost konkurencyjności tego właśnie środka transportu, co stanowi jeden z podstawowych celów projektu.

Terminy: 
 • planowany termin odbioru dokumentacji projektowej - sierpień 2019 r.
 • planowany termin uzyskania decyzji ZRID - grudzień 2019 r.
 • planowany termin przetargu na roboty budowlane - I kw. 2020 r.
 • planowany termin realizacji robót budowlanych - 2020 - 2022 r.
Aktualny stan realizacji: 
 • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności).

Data publikacji: 01-06-2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06-05-2019