Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Inwestycja polega na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy układu drogowo-torowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Prusa do ul. Przybyszewskiego.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi Projekt Budowlany i Wykonawczy zawierający projekty:

-  zagospodarowania terenu;

-  drogowy;

-  torowy, odwodnienia torowiska, projekt sieci trakcyjnej, ogrzewania i sterowania zwrotni;

-  oświetlenia drogowego;

-  budowy nowego kolektora deszczowego z uwzględnieniem odnowy nawierzchni drogowych w miejscach budowy kanały deszczowego;

-  sygnalizacji świetlnych;

-  usunięcia wszystkich kolizji na podstawie uzyskanych warunków technicznych od gestorów sieci;

-  budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta Poznania zgodnie z wytycznymi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, oraz dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w zakresie sygnalizacji świetlnych;

-  zagospodarowania szatą roślinną;

-  organizacji wykonania inwestycji wraz z organizacją ruchu na czas prowadzenia robót;

-  małej architektury z uwzględnieniem „Katalogu mebli miejskich Poznania”,

-  docelowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem SIM i dostosowaniem do systemu ITS;

-  modernizacji stacji prostownikowej Janickiego.

Ponadto, Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję lokalizacyjną  oraz uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem ich ostateczności.

 

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

• luty 2019 r. – opracowanie projektu
• czerwiec 2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID
• luty 2020 r. – przetarg na roboty budowlane
• maj 2020 r. – rozpoczęcie robót budowlanych
• październik 2022 r. – zakończenie robót budowlanych

Aktualny stan realizacji: 
  • trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej
Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności).

 

Załączniki: 
Autor: Szymon Nowak
Data publikacji: 31-01-2015
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 02-04-2019