Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW nr 196) od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW nr 196) od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotowa inwestycja umiejscowiona jest w Koziegłowach i obejmie w szczególności, m.in. budowę dwóch jezdni o przekroju ulicznym rozdzielonych pasem dzielącym, budowę rond na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową, budowę drogi serwisowej pomiędzy ul. Poznańską i Piaskową zapewniającej obsługę posesji przyległych do ul. Gdyńskiej.

Inwestycja przewiduje ponadto budowę zatok autobusowych, chodników, dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi oraz budowę i przebudowę zjazdów.

Przedmiotowy odcinek jest częścią inwestycji pn: „Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK) i ma za zadanie zapewnienie połączenia ulicy Gdyńskiej z ulicami Poznańską i Piaskową poprzez zaprojektowane ronda.

Wpłynie to na poprawę warunków i płynności ruchu, a także zwiększy jego bezpieczeństwo oraz będzie miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Terminy: 
  • sierpień 2018 - listopad 2019 – prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
  • grudzień 2019 - październik 2020- planowany termin realizacji robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Podpisano umowy z Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

   Środki własne Miasta Poznania oraz dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa 5: Transport - Działanie 5.1: Infrastruktura drogowa regionu - Poddziałanie 5.1.3: Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 16-05-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 01-03-2019