Zrealizowane 2018

11 października 2016 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca,  a Miastem Poznań została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Park Rataje w Poznaniu” w ramach osi priorytetowej II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 21 370 212,37 zł, w tym

- kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 15 200 177,93 zł, zaś planowana wysokość dofinansowania to 12 920 151,24 zł.

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni na terenie dzielnicy mieszkaniowej Rataje oraz wzrost atrakcyjności miasta Poznania jako miasta zielonego. Cel ten ma charakter  środowiskowy, jak również społeczny i będzie służył m.in.
- stworzeniu możliwości aktywnego i biernego wypoczynku,

-  zapewnieniu bezpieczeństwa odwiedzającym,

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację Kopca Wolności w Poznaniu w zakresie  m.in. remontu drogi technicznej wejściowej na szczyt Kopca od strony zachodniej oraz platformy pośredniej północnej i szczytowej Kopca, budowa stopy fundamentowej i montaż masztu flagowego, montaż instalacji oświetlenia i iluminacji Kopca, instalacji teletechnicznych telewizji przemysłowej CCTV i kamery internetowej, a także montaż tablicy informacyjnej dot. historii i symboliki Kopca Wolności.

Budowa i montaż urządzeń podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe na istniejącej kanalizacji deszczowej średnicy 1200 mm w ul. Św. Wawrzyńca,

 obejmuje:

- budowę odcinka kanalizacji deszczowej śr. 600 mm, długości 24,8 m,

- budowę dwukomorowego osadnika wirowego śr. 5600 mm i 3000 mm, o głębokości 7,36 m,

- budowę separatora substancji ropopochodnych śr. 3000 mm i głębokości 6,07 m,

- budowę studni przelewowej śr. 4000 mm i głębokości 4,13 m oraz studni włączeniowej śr. 2000 mm i głębokości 3,91 m. 

Przedmiotem zadania jest budowa jezdni jednopasmowej dwukierunkowej, miejsc postojowych, obustronnych chodników, budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz wykonanie zagospodarowania terenów zielonych.

Długość ulic łącznie 432 m. Nawierzchnia jezdni, miejsc postojowych i chodników – kostka betonowa.

Długość kanalizacji deszczowej łącznie – 583,7 mb w tym kanału głównego śr. 315 mm – 468,6. Wody opadowe będą odprowadzone poprzez separator do cieku Szklarka.

Utworzenie nowej zieleni na powierzchni 636,5 m2 w tym 587 m2 trawnika.

Strony