Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39

Nazwa zadania: 

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Budowa i montaż urządzeń podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe na istniejącej kanalizacji deszczowej średnicy 1200 mm w ul. Św. Wawrzyńca,

 obejmuje:

- budowę odcinka kanalizacji deszczowej śr. 600 mm, długości 24,8 m,

- budowę dwukomorowego osadnika wirowego śr. 5600 mm i 3000 mm, o głębokości 7,36 m,

- budowę separatora substancji ropopochodnych śr. 3000 mm i głębokości 6,07 m,

- budowę studni przelewowej śr. 4000 mm i głębokości 4,13 m oraz studni włączeniowej śr. 2000 mm i głębokości 3,91 m. 

Terminy: 
  • termin zakończenia robót - październik 2018 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • zakończono roboty budowlane
  • przywrócono stałą organizację ruchu
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 20-11-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 31-10-2018