Zrealizowane 2018

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Krzywoustego: estakady nad ul. Inflancką oraz wiaduktu nad ulicami Chartowo-Żegrze w zakresie:

  • obustronna rozbiórka oraz odbudowa dojazdów do wiaduktów;
  • rozbiórka obecnie istniejących obiektów, wykonanie dodatkowych pali wzmacniających, budowa nowych obiektów;
  • budowa ekranów akustycznych;
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowa oświetlenia ulicznego;
  • wykonanie odwodnienia obiektów;
  • przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej, zdjęcie i podwieszenie sieci trakcyjnej MPK do konstrukcji obiektu, wykonanie nawierzchni drogowych;
  • roboty zieleniarskie.

Lokalizacja (pdf): tutaj

BUDOWA SYSTEMÓW PARKINGÓW P&R W POZNANIU – ETAP I (RPWP.03.03.03-30-0001/16)

22 grudnia 2016 r., pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO, oraz Miastem Poznań została podpisana Umowa o dofinansowanie dla projektu pt. „Budowa systemów parkingów w Poznaniu – etap I.” Na realizację zadania przyznano środki z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie całkowita wartość Projektu wynosi 4 444 664,47 PLN,
w tym:

- całkowite wydatki kwalifikowane to 3 533 548,35 PLN, z czego przyznana kwota dofinansowania stanowi 3 003 516,09 PLN, natomiast wkład własny Beneficjenta wynosi 530 032,26 PLN.

Strony