Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa

Dysponent: 

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Ogólny opis zadania: 

Opis zadania
Nowy Zespół Szkolno-Przedszkolny zlokalizowany będzie w północnej części Poznania w rejonie Umultowa, na działce znajdującej się w rejonie ulic: Umultowskiej/Zagajnikowej/ Ślazowej. W placówce planuje się uruchomienie 24 oddziałów szkoły podstawowej i 6 oddziałów przedszkola, biblioteki szkolnej z czytelnią oraz bloku sportowego składającego się z sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Cały obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany na cele sportowe i rekreacyjne. Zespół placówek oświatowych ma pomieścić ok. 600-700 dzieci.

Głównym celem projektu jest zmiana standardów edukacyjnych w części Poznania, w której do tej pory nie było samorządowych placówek oświatowych. W nowej placówce oświatowej stworzona zostanie szeroka oferta edukacyjna, sportowa i rekreacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki realizacji nowej inwestycji wzmocniony zostanie społeczny potencjał północnego obszaru miasta, zwiększy się rola edukacji wczesnoszkolnej jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego.

Szkoła podstawowa
Program użytkowy zakłada funkcję nauki w 24 oddziałach rozmieszczonych na trzech kondygnacjach, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi: gabinetem dyrektora, sekretariatem, pokojem nauczycielskim, zespołem gabinetów i pomieszczeń pomocniczych oraz kuchnią cateringową i jadalnią. Na paterze zaprojektowano wejście główne z pomieszczeniami portierni i ochrony, 5 sal lekcyjnych, gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, gabinety pomocnicze, jadalnię, węzły sanitarne i świetlicę w budynku pośrodku patia. Ponadto komunikację w postaci korytarzy, holi, klatek schodowych i windy.

Na I piętrze utworzono 10 sal lekcyjnych, węzły sanitarne, sale szkolnych organizacji. W budynku pośrodku patia bibliotekę oraz komunikację. Na ostatniej kondygnacji na II piętrze - 11 sal dydaktycznych. Natomiast w budynku pośrodku czytelnię.

Przedszkole
Utworzonych zostanie sześć oddziałów przedszkolnych. Każdy składać się będzie z sali zajęć i zaplecza w postaci węzła higieniczno-sanitarnego oraz magazynu. Dodatkowo wydzielona będzie sala integracyjna, szatnia i zespół pomieszczeń administracyjno-biurowych z pokojem nauczycielskim.

Sala gimnastyczna
Zaprojektowano halę sportową o wymiarach boiska do koszykówki, szatnię ogólną, pięć szatni szkolnych połączonych z węzłami higieniczno-sanitarnymi, magazyn oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego. Jedna z szatni została przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Planowany budynek użyteczności publicznej będzie obiektem trzykondygnacyjnym z parterowym budynkiem przedszkola i z salą gimnastyczną jednokondygnacyjną, całość niepodpiwniczona.

Komunikacja pionowa w budynku zapewniona będzie przez 5 klatek schodowych oraz windę osobową. Winda zlokalizowana jest w budynku szkoły podstawowej, a dostęp do budynku zapewniony ma być bezpośrednio z poziomu terenu. Komunikacja w budynku będzie w pełni dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zaprojektowano korytarze o odpowiedniej powierzchni manewrowej.

Toalety i szatnie przystosowano dla osób niepełnosprawnych – zaprojektowano sprzęt przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a przy urządzeniach sanitarnych przewidziano właściwą powierzchnię manewrową i uchwyty.

W projektowanym obiekcie wprowadzono rozwiązania projektowe, poprawiające energooszczędność obiektu, tj. podwyższone parametry izolacyjności termicznej przegród budowlanych, podwyższone parametry izolacyjności termicznej stolarki, szczelność budynku,  energooszczędne oświetlenie w budynku i na terenie,  wentylacja mechaniczna z  odzyskiem ciepła, instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Poprawa izolacyjności termicznej, stolarki, zastosowanie wentylacji mechaniczne  i szczelność budynku mają wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Zapotrzebowanie na moc cieplną dla naszego budynku: 294 kW, co daje roczne zużycie energii cieplnej w ilości 558.600 kWh. Roczna oszczędność w zużyciu energii cieplnej wyniesie 41.800 kWh. Przy koszcie 1 kWh energii cieplnej z kotłowni gazowej na poziomie 0,35zł/kWh daje oszczędność na poziomie 14.5 tys. zł na rok.

Instalacja solarna przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Roczne zapotrzebowanie na moc cieplną do podgrzewu c.w.u. wynosi 26.600 kWh, przyjmując, że w naszym klimacie kolektory pokrywają 40% rocznego zapotrzebowania. Ze względu na przeznaczenie budynku instalacje solarną zwymiarowano uwzględniając całoroczne zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla części sali gimnastycznej oraz przedszkola.

Instalacja oświetleniowa energooszczędna wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. W instalacji przewidziano zastosowanie opraw z oświetleniem w technologii LED. Różnica mocy instalacji oświetleniowe standardowej a projektowanej wynosi około 20kW, co przekłada się na roczna oszczędność energii na poziomie 75 000 kWh. Oszczędności z tego tytułu wynosić będą około 35.000 zł.

Ponadto poza parametrami energooszczędności zastosowano system odwadniania obiektu i terenu do komór rozsączających, co pozwoli na zagospodarowanie wody opadowej w sposób naturalny, w miejscu jej powstawania.

Zagospodarowanie terenu i zieleni
Teren inwestycji posiada różnice wysokości terenu w wysokości 1,5m. Najwyżej znajduje się północno – zachodnia część terenu, najniżej teren w strefie południowo – wschodniej. Nie planuje się zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu. Zieleń przewidziana do pozostawienia zostanie wkomponowana w zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem nasadzeń kompensacyjnych przewidzianych na terenie działki. Na terenie inwestycji zaplanowano układ dróg wewnętrznych z parkingami oraz ciągi komunikacji pieszej. Wjazdy na teren inwestycji zaplanowano z ulic Umultowskiej i Ślazowej. Z ulicy Zagajnikowej, Umultowskiej i Ślazowej zaplanowano dojścia piesze. Całość zagospodarowania uwzględnia wymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym w zakresie wymaganych dróg i pojazdów pożarowych.

Dodatkowo zaprojektowano budynek gospodarczy wraz z osłoną na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych i wiatą dla rowerów - zaplanowano 40 stojaków dla rowerów umożliwiająca przechowanie 80 rowerów oraz magazyn do przechowywania sprzętu do utrzymania zieleni.

Obiekty sportowe
Na terenie zaplanowano obiekty sportowe o nawierzchni tartanowej: boisko wielofunkcyjne (15m x 28m), boisko do piłki nożnej (20m x 40m), bieżnia ze skocznia w dal (4 tory o długości 80m). Boiska wyposażone w siatki zabezpieczające dookoła boisk o wysokości 4m. Placówka wyposażona będzie również w plac zabaw przy przedszkolu, dodatkowo ogrodzony. Wokół całości zagospodarowanego terenu zaplanowano również ogrodzenie.

Terminy: 

• maj 2017 – lipiec 2018 – roboty budowlane
• lipiec 2018 – dostawa i montaż I części wyposażenia
• sierpień 2018 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
• listopad 2018 – montaż II części wyposażenia
 

Aktualny stan realizacji: 
  • Przekazano do użytkowania
  • Trwa rozliczenie zadania
Źródła finansowania: 

Wydział Oświaty

Załączniki: 
Data publikacji: 10-11-2015
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 05-11-2018