Park Rataje

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Zieleni Miejskiej

Ogólny opis zadania: 

11 października 2016 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca,  a Miastem Poznań została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. ”Park Rataje w Poznaniu” w ramach osi priorytetowej II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 21 370 212,37 zł, w tym

- kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 15 200 177,93 zł, zaś planowana wysokość dofinansowania to 12 920 151,24 zł.

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni na terenie dzielnicy mieszkaniowej Rataje oraz wzrost atrakcyjności miasta Poznania jako miasta zielonego. Cel ten ma charakter  środowiskowy, jak również społeczny i będzie służył m.in.
- stworzeniu możliwości aktywnego i biernego wypoczynku,

-  zapewnieniu bezpieczeństwa odwiedzającym,

- dostosowaniu elementów parku do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez eliminację barier architektonicznych i komunikacyjnych.

Projekt realizowany jest w dzielnicy Nowe Miasto, jednym z najbardziej zaludnionych obszarów Poznania, silnie przekształconym, zdominowanym przez zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Oddziaływanie projektu przyczyni się do osiągnięcia szeregu  istotnych celów pośrednich, w tym m.in.: ograniczenia hałasu, poprawy jakości powietrza, zmniejszenia spływu powierzchniowego wody na terenie objętym projektem, tworzenia korzystnego mikroklimatu (filtrowanie powietrza, kontynuacja idei zielone płuca miasta).

W ramach projektu przewiduje się między innymi:

 • wdrożenie gospodarki drzewostanem, polegającej na usunięciu drzew suchych lub zagrażających bezpieczeństwu, w powiązaniu z cięciami pielęgnacyjnymi i sanitarnymi istniejącego starodrzewu;
 • nowe nasadzenia z drzew i krzewów ozdobnych, bylin, roślin jednorocznych i cebulowych, założenie trawników, łąk kwietnych i nawierzchni z roślin okrywowych;
 • budowę nawierzchni placów, ciągów pieszych, ścieżki rowerowej, alejek parkowych;
 • montaż elementów małej architektury (ławki, stoliki, kosze na śmieci, stojaki na rowery);
 • montaż elementów ochronnych drzew i elementów ozdobnych;
 • budowę pergol;
 • budowę placu zabaw, streetworkout, parkour i terenowego toru rowerowego,
 • budowę placu z fontanną;
 • budowę skansenu kolei średzkiej;
 • założenie „Ogrodu Zmysłów”;
 • montaż siłowni dla seniorów.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to koniec roku 2018.

Cały teren inwestycji został podzielony na obszary -strefy tematyczne:

obszar „A” – tzw. But 1 wzdłuż ul. Kruczej;
zagospodarowanie zielenią niską (trawniki, rabaty kwiatowe i łąki kwietne), średniowysoką (krzewy ozdobne) i wysoką (szpalery drzew wzdłuż ciągów pieszych),
zieleń o charakterze izolacyjnym wzdłuż ul. Zamenhofa – bariera akustyczna i wizualna. W głębi na terenie zielonym projektuje się ścieżki piesze i drogę rowerową oraz miejsca z ławeczkami w różnych zakolach oraz pod pergolami w miejscu centralnym całego obszaru parku, w pobliżu kościoła NMP, powstanie plac z fontanną.

obszar „B” – tzw. But 2 w środku os. Jagiellońskiego;
zieleń izolacyjna od ul. Zamenhofa, w głębi – dwie strefy wypoczynku – zakątki ciszy z miejscami do siedzenia wśród rabat kwiatowych i pod pergolami, główne ciągi piesze i rowerowy są połączone w całościowy układ komunikacji pieszej i rowerowej.

obszar „C” – strefa od ul. Kruczej do ul. Wyzwolenia;
ścieżki piesze i droga rowerowa, miejsca wypoczynku, strefa aktywności rekreacyjnej z siłownią zewnętrzną położoną wśród drzew, plac typu street workout oraz tor parkour zlokalizowane w pobliżu istniejącej szkoły.

obszar „D” – Aleja drzew pamięci;
rozbudowa istniejącego ciągu komunikacyjnego dwie równoległe ścieżki o szerokościach po 3,0m każda -piesza i rowerowa, oddzielone pasem zieleni o szerokości 1,0 m wzdłuż ścieżki pieszej -dwa zespoły rekreacyjnych placyków z ławeczkami, stolikami do szachów i gry w chińczyka oraz koszami na śmieci, istniejący szpaler drzew po obu stronach ścieżki będzie stanowił „aleję drzew pamięci”.

obszar „E” – ścieżka kolei średzkiej + obszar „G” – skansen Średzkiej Kolei Powiatowej;
skansen upamiętniający przebieg dawnych torów Średzkiej Kolei Powiatowej, elementy małej architektury o charakterze nawiązującej do architektury związanej z koleją i peronami, szyny zatopione w poziomie posadzki, odrestaurowane eksponaty kolei normalnotorowej w postaci parowozu z tendrem, wagonu pasażerskiego oraz lokomotywy wąskotorowej, stacje z miejscami do siedzenia wraz z tablicami informacyjnymi dotyczącymi historii kolei średzkiej, szlabany kolejowe, zapory, znaki kolejowe, tablice z nazwami stacji.

obszar „F” – rozbudowa istniejącego ciągu komunikacji pieszej;
istniejący ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 3m, wzdłuż zaprojektowana droga rowerowa.

obszar „H” – „Ogród zmysłów”;
strefa wypoczynkowa z ogrodami zapachowymi z ławkami, hamakami i leżakami miejskimi, stolikami do gry w szachy, strefa rekreacyjna – interaktywny plac zabaw, polana piknikowa, dydaktyczna ścieżka sensoryczna.

obszar „J” – terenowy park rowerowy;
wśród istniejącego drzewostanu – trasa terenowa dla rowerów krosowych pomiędzy drzewami z torem przeszkód.

Poglądowa lokalizacja inwestycji (pdf): TUTAJ

Terminy: 
 • listopad 2018 r. – planowany odbiór końcowy II etapu umowy na roboty podobne,
 • listopad 2018 r. – odbiór końcowy przedmiotu Umowy podstawowej
 • grudzień 2018 r. – zakończenie i rozliczenie zadania
   
Aktualny stan realizacji: 
 • Zakończono realizację zadania
Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POIiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu i ułatwi zgłaszanie nadużyć, mogących mieć negatywny wpływ na jego przebieg.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 31-10-2016
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 23-05-2019