Zrealizowane 2018

Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie przejścia dla pieszych przez ul. Żegrze, w rejonie przystanku tramwajowego „Żegrze II”. Przejście będzie wyposażone w sygnalizację świetlną, dodatkowo zostaną wykonane przejazdy rowerowe oraz infrastruktura pod przyszły monitoring.

Ponadto, w ramach zadania, istniejące schody znajdujące się na skarpie przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i Łącznika w kierunku os. Orła Białego, przy Szkole Podstawowej
nr 64 zostaną dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Poglądowa lokalizacja inwestycji (pdf): TUTAJ

Zakres inwestycji obejmuje, m.in.: rozbudowę układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia układu drogowego, budowę nowych latarni oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych z projektowanym układem drogowym, wycinkę drzew, zieleń.

Lokalizacja (pdf): tutaj

BUDOWA SYSTEMÓW PARKINGÓW P&R W POZNANIU – ETAP I (RPWP.03.03.03-30-0001/16)

22 grudnia 2016 r., pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO, oraz Miastem Poznań została podpisana Umowa o dofinansowanie dla projektu pt. „Budowa systemów parkingów w Poznaniu – etap I.” Na realizację zadania przyznano środki z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie całkowita wartość Projektu wynosi 4 444 664,47 PLN,
w tym:

- całkowite wydatki kwalifikowane to 3 533 548,35 PLN, z czego przyznana kwota dofinansowania stanowi 3 003 516,09 PLN, natomiast wkład własny Beneficjenta wynosi 530 032,26 PLN.

Strony