Zrealizowane

Modernizacja trasy tramwajowej w ulicy Grunwaldzkiej, poprawa i rozwój funkcjonowania infrastruktury technicznej, poprawa sprawności całego systemu komunikacji publicznej w Poznaniu przyczyniająca się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej z EURO 2012.

Zadanie obejmuje modernizację punktów świetlnych w 79 lokalizacjach na terenie Poznania.

Zakres modernizacji:

 • demontaż opraw oświetleniowych - szt. 2593,
 • demontaż wysięgników - szt. 429,
 • montaż nowych wysięgników - szt. 191,
 • modyfikacja istniejących wysięgników - szt. 89,
 • montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED z zaprogramowanymi schematami redukcji oświetlenia - szt. 2440,
 • wprowadzenie linii sygnałowej interfejsu DALI do wnęki słupowej,
 • montaż sterowników (OLC) w oprawach lub wnękach słupowych - szt. 192,
 • montaż czujników otwarcia wnęki słupowej - szt. 192,
 • montaż czujników ruchu - szt. 106,
 • montaż modułów komunikacyjnych w szafkach oświetleniowych dla oświetlenia na wybranych ulicach zgodnie z dokumentacją projektową szt. 6,
 • integracja systemu sterowania z istniejącymi elementami,
 • wymiana zabezpieczeń topikowych we wnękach słupowych,
 • wykonanie pomontażowych pomiarów oświetlenia w celu potwierdzenia poprawności realizacji modernizacji i zgodności oświetlenia z wymaganiami normy PN 13201.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kolektora deszczowego wraz z wylotem do rzeki Warty.

Całkowita długość projektowanego kolektora wynosi L=1198 m od istniejącej studni D18 do wylotu do rzeki Warty. Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym dla technologii bezwykopowej na odcinku od komory D2-D18 poza odcinkami gdzie technologicznie jest to nieuzasadnione.

Ponadto zakres robót obejmuje:

Budowa nowej trasy tramwajowej na odcinku od istniejącej pętli tramwajowej na os. Lecha do projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej Franowo obejmującą: torowisko tramwajowe wraz z peronami przystankowymi, remontem stacji prostownikowej „Rataje", tunel tramwajowy na odcinku od ul. Chartowo do ul. Kurlandzkiej i Szwedzkiej (z przejściem pod ulicami Kurlandzką i Szwedzką) wraz z dojazdami do dróg kołowych, wiadukty, budynek socjalny na pętli Franowo, drogi (rozbudowę ul. Szwajcarskiej), ścieżki rowerowe, infrastrukturę towarzyszącą (monitoring trasy, nagłośnienie, zdalne sterowanie ruchem tramwajowym).

Strony